Banner Donátor.cz

Otázky a odpovědi

1) Fond na mzdovou podporu kněží vs. Fond sv. Vojtěcha: v čem se liší?

zobrazit odpověď ...

Účetní Fond sv. Vojtěcha formálně mění svůj název na Fond na mzdovou podporu kněží (dále jen Fond). Avšak účel Fondu zůstává stejný: shromažďovat finanční prostředky využité výlučně na osobní náklady (mzdy) kněží Arcidiecéze pražské (AP).

2) Jak se mění způsob odvodů z farních sbírek do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Počínaje rokem 2024 se ruší procentní odvody z farních sbírek (10 % z částky nad 100 tis. Kč). Místo toho je ordinářem stanovena částka, kterou farnost v daném roce odvádí do Fondu.

3) Jak je stanovena částka odvodu farnosti do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Výpočet vychází z celkové částky odvedené ze sbírek farností v předchozích letech, tj. přibližně 5,5 mil. Kč (7 % nákladů na mzdy duchovních). Po přepočtu na evidované dospělé návštěvníky bohoslužeb (věk 18+) částka na jednoho věřícího vychází 200,- Kč ročně. Odvod stanovený pro jednotlivé farnosti tak odpovídá násobku 200,- korun a počtu návštěvníků bohoslužeb podle výsledku předchozích sčítání.

4) Jakým způsobem se bude odvod farnosti vybírat/platit do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Dospělí farníci jsou žádáni, aby tuto částku za svou farnost nově darovali prostřednictvím internetové aplikace DONÁTOR.cz. Každý farník může přispět darem dle svých možností na odvod do Fondu za svou farnost, ale i za farnost jinou dle své vlastní volby. Dále na rok 2024 zůstává určena pouze jedna účelová kostelní sbírka na Fond namísto předchozích čtyř. V případě dostatečné výše darů prostřednictvím aplikace DONÁTOR.cz již v následujících letech žádná sbírka na Fond vyhlášená nebude.

5) Kdo může přispívat prostřednictvím aplikace DONÁTOR.cz?

zobrazit odpověď ...

Kdokoliv. Stačí se v aplikaci zaregistrovat na internetové adrese praha.donator.cz. Zaregistrovaní donátoři obdrží své autentické číslo a poštou donátorskou kartu. S kartou budou postupně spojeny drobné benefity.

6) Mohu být donátorem bez registrace?

zobrazit odpověď ...

Darovat může každý. Avšak bez registrace není možné zjistit totožnost dárce a tedy zaslat potvrzení o daru.

7) Co když se prostřednictvím aplikace DONÁTOR.cz a zmíněné účelové sbírky nevybere stanovená částka odvodu farnosti do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Pokud dobrovolné dary farníků prostřednictvím aplikace DONATOR (plus výnos výše zmíněné účelové sbírky) nedosáhnou stanovené částky ročního odvodu farnosti do Fondu, příslušná farnost doplní sumu z farních sbírek či z jiných zdrojů.

8) Co když dobrovolné dary farníků prostřednictvím aplikace DONÁTOR.cz přesáhnou stanovenou částku ročního odvodu farnosti do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Pokud farnost do Fondu vybere více, než jí bylo stanoveno, pak se farnost sama rozhodne, na jaký účel 50 % ze sumy převyšující stanovenou částku určí: může částku buď ponechat ve Fondu jako zálohu na odvod v příštím roce nebo ji použije ve farnosti či ji určí na charitu. Druhá polovina přeplatku zůstane automaticky ve prospěch Fondu.

Cílem tohoto nastavení je zvýšená motivace farníků k podpoře vlastní farnosti (resp. ponechat farnosti část vybraných prostředků k vlastnímu rozhodnutí).

9) Zůstane částka ročního odvodu farnosti do Fondu dlouhodobě stabilní nebo se bude měnit?

zobrazit odpověď ...

Státní příspěvek na činnost církve se bude postupně snižovat a v roce 2030 definitivně skončí. V roce 2043 obdrží arcidiecéze poslední finanční náhradu za nevydaný majetek. Pro zajištění financování hlavní činnosti arcidiecéze bude tudíž potřeba nejen posílit vlastní zdroje pocházející z výnosů investic a hospodářské činnosti, ale i podporovat věřící k větší míře spolufinancování duchovní služby formou darů.

Současné nastavení odvodů farností přes DONÁTOR.cz by mělo generovat 5,5 mil. Kč, tedy přibližně 7 % zdrojů na platy duchovních. Aby byla zajištěna nejen kompenzace za blížící se konec státních dotací, ale také přiměřená dynamika platů duchovních, měla by se postupně zvyšovat i částka ročního odvodu farností do Fondu. Samozřejmě s ohledem na ekonomickou realitu.

10) Nahrazují odvody přes DONÁTOR.cz také dosavadní příspěvky farností z jejich hospodářské činnosti do Fondu?

zobrazit odpověď ...

Ne. Příspěvky farností do Fondu z jejich hospodářské činnosti se nemění. Účtují se však mimo aplikaci DONÁTOR.cz.

Nadále platí pravidlo odvodů v pásmech 0 % z části příspěvkového základu do 100 tis. Kč; 10 % z části příspěvkového základu od 100 tis. Kč do 1,5 mil. Kč; 15 % z části příspěvkového základu nad 1,5 mil. Kč. Za příslušný kalendářní rok je příspěvek farnosti do Fondu splatný zálohou splatnou do 30. 9. ve výši poloviny příspěvku do Fondu v předchozím roce a doplatkem příspěvku farnosti ve výši rozdílu celkového příspěvku farnosti a zaplacené zálohy (do 31.3. roku následujícího po příslušném roku).

11) Může donátor přispět darem i na jiné farnosti než na tu, ke které se zaregistroval v aplikaci DONÁTOR.cz?

zobrazit odpověď ...

Ano, může. Během nastavení platby donátor zvolí ze seznamu požadovanou farnost a platbu jí odešle. V aplikaci je u každé farnosti informace o souhrnné sumě přijatých darů a kolik zbývá vybrat ze stanoveného odvodu do Fondu.

12) Poslal(a) jsem příspěvek do aplikace DONÁTOR.cz. Součet darů v aplikaci DONÁTOR.cz se však okamžitě nezměnil. Kdy se objeví můj příspěvek na webu?

zobrazit odpověď ...

Jednotlivé příspěvky donátorů jsou v aplikaci aktualizovány průběžně. Zaslaný dar se objeví v aplikaci do dvou pracovních dní.

13) Jak aplikace DONÁTOR.cz rozpozná, které farnosti je konkrétní platba určena?

zobrazit odpověď ...

Každá platba na účet Fondu je přesně specifikována prostřednictvím 8místného specifického symbolu (identifikace Fondu, farnosti a projektu), resp. 8místného variabilního symbolu (identifikace plátce registrovaného i anonymního).

14) Jaké jsou další funkce aplikace DONÁTOR.cz?

zobrazit odpověď ...

Prostřednictvím aplikace DONÁTOR.cz může uživatel přispívat také přímo do sbírky jednotlivé farnosti (celá vybraná částka je každý měsíc převedena na účet příslušné farnosti) anebo na určené projekty AP v oblasti školství či charity.

15) Jak donátor obdrží potvrzení o daru použitelné na snížení daní?

zobrazit odpověď ...

Potvrzení bude donátorům zasláno každoročně do konce ledna emailem nebo si ho můžou stáhnout přímo z internetu. Potvrzení je vydáno pro odečtení hodnoty bezúplatného plnění od základu daně z příjmu ve smyslu § 15 zákona 586/1992 Sb. v platném znění.

16) Zaslal(a) jsem dar na potřeby konkrétní farnosti. Kdy bude tento příspěvek připsán na bankovní účet této farnosti?

zobrazit odpověď ...

Příspěvky na potřeby konkrétním farnostem budou připsány na jejich bankovní účty hromadně jednou měsíčně.