Banner Donátor.cz

Darovací podmínky

Definice a základní ustanovení

Darovacími podmínkami se rozumí níže uvedená pravidla, která upravují vztahy při poskytování a administraci darů, prostřednictvím donátorského portálu praha.donator.cz (dále jen „donátorský portál).
Provozovatelem donátorského portálu praha.donator.cz je Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany, IČO: 00445100, DIČ: CZ699006518, které je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-01/1994 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.
Donátorem se rozumí pravidelný, předem registrovaný dárce, který svými dary podporuje poslání Římskokatolické církve tak, jak je definováno v jejím Základním dokumentu schváleném Ministerstvem kultury ČR pod Č. j. MK 38256/2020 SOCNS. Donátorem může být fyzická nebo právnická osoba.
Tyto darovací podmínky platí pouze pro poskytování darů přijatých prostřednictvím donátorského portálu.
Poskytnutím daru prostřednictvím donátorského portálu vyslovuje donátor souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Poskytnutí daru

Donátor je oprávněn poskytovat dar těmito způsoby:

  • Bezhotovostním převodem
  • Prostřednictvím platební brány

Dar se uskutečňuje připsáním finančního příspěvku na účet provozovatele donátorského portálu.

Využití daru

Provozovatel donátorského portálu nabízí donátorům různé účely a oblasti podpory, na které mohou poskytnout dar. Tyto oblasti podpory jsou v souladu s hlavní činností církve římskokatolické, která je definovaná v Základním dokumentu schváleném MK ČR pod Č. j. MK 38256/2020 SOCNS.
Donátoři prostřednictvím donátorského portálu mohou blíže specifikovat, na jaké účely nebo oblasti bude poskytnutý dar využit a provozovatel je povinen naložit s dary v souladu s úmyslem donátora.
Dary poskytnuté bez bližší specifikace účelu nebo oblasti budou použity na účel fondu na mzdovou podporu kněží.
Provozovatel každoročně poskytne donátorům potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok, které splňuje podmínky ustanovení zákona č. 586/1992 S., o daních z příjmů, § 15 resp. § 20 ve znění pozdějších předpisů pro odpočet ze základu daně z příjmů.
Na žádost donátora mu bude vystavena darovací smlouva, která je v souladu s uvedenými darovacími podmínkami.     

Ochrana osobních údajů

Dárce (Donátor) bere na vědomí podmínky zpracování osobních údajů ve znění uvedeném na https://praha.donator.cz/gdpr   

Závěrečná ustanovení

Podmínky nabývají účinnosti zveřejněním na webu praha.donator.cz